Image

''Sürdürülebilir bir sigortacılık sistemi oluşturmak için öncelikle sektörün ekonomik ve sosyal gelişmeler ile değişen risk trendlerini takip etmesi ve buna yönelik aksiyonlar alması gerekmekte''

Son dönemde özellikle küresel iklim değişikliğinin yarattığı çevresel ve sosyal riskler, ekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirindeki sorunlar, değişen paydaş beklentileri ve teknoloji kaynaklı riskler, sektörü ciddi boyutta etkileyecek riskler olarak belirginleşmektedir.


Sigortacılığın temelinde de risk yönetimi yer almakta ve riskleri doğru değerlendirerek yönetebilmek sektörün sürdürülebilirliği için hayati önem taşımaktadır. Sigorta sektörü oyuncularının poliçelendirme ve yatırım kararlarını alırken iklim değişikliği etkileri başta olmak üzere, sosyal ve çevresel risklere yönelik değerlendirmeler yapmaları; paydaşlarının taleplerini ise hem sosyal sorumluluk hem de gelişen teknolojiler açısından değerlendirmeleri gerekmektedir.

Sürdürülebilir bir sigortacılık sistemi oluşturmak için öncelikle sektörün ekonomik ve sosyal gelişmeler ile değişen risk trendlerini takip etmesi ve buna yönelik aksiyonlar alması gerekmektedir. Bununla birlikte sigorta şirketlerinin, müşterilerine sürdürülebilirlikle ilgili sigorta ürünleri sunmaları, çevresel ve sosyal riskleri hesaba katarak riskleri değerlendirmeleri ve bu alanda yatırım yapmaları uygun olacaktır.

Ayrıca, işletmelerin kendi faaliyetlerini sürdürülebilir hale getirmelerinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için enerji verimliliği, atık yönetimi, yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon ayak izinin düşürülmesi gibi uygulamalar hayata geçirilebilir. Sigortacılık sektöründe sürdürülebilirlik için müşterilerin de bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiği kanısındayız.

 

Sürdürülebilir sigorta şirketi tanımı çok geniş içerikli olmakla birlikte özet olarak, faaliyetlerini çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ÇSY) sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürüten, çevresel ve sosyal riskleri hesaba katarak, ürün ve hizmetlerini tasarlayan ve doğal kaynakları koruyan bir sigorta şirketi olarak tanımlanabilir.

Bu noktada, öncelikle sektörün ekonomiye katkısından bahsetmek daha doğru olur. Sigorta ürünleri sayesinde riskler öngörülebilir ve ölçülebilir maliyetlerle transfer edilerek kişi ve kuruluşlar finansal güvence altına alınır. Böylelikle kısıtlı kaynaklarını başka alanlarda değerlendirmelerine fırsat verilir.

Çevresel alanda ise özellikle, iklim değişikliğiyle mücadelede, sektör, ürün ve hizmetleriyle pozitif etki üretmelidir. Bu etkiyi olumsuz etkileri azaltmak ve olumlu etkileri artırmak olarak değerlendirebiliriz.

Tüm bunların yanında, sürdürülebilir sigorta şirketleri, toplumsal sürdürülebilirliği de gözeterek, sosyal sorumluluk projeleri yürütebilir, çalışanlarının haklarını koruma ve iyileştirme, topluma katkıda bulunma gibi konulardaki çalışmaları ile de sürdürülebilirliğe katkıda bulunabilir.

Ekonomik ve yönetişimsel sürdürülebilirlik ise, şirketlerin uzun vadeli düşünerek, finansal risklerini en aza indirip, müşterilerine karşı şeffaf ve etik ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermelerini gerektirir.

Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir sigortacılık, yeni kavramlar olduğundan, birçok sigorta şirketi, müşteri, iş ortağı ve genel olarak kamuoyu tarafından tam olarak anlaşılamamaktadır. Bu nedenle, sürdürülebilirliği ve sigortacılığı daha iyi anlatmak ve benimsetmek için farkındalık ve bilgilendirme kampanyaları faydalı olabilir. Müşteri ve paydaş bilinçlendirme kampanyalarının yapılması ve müşterilerin ve iş ortaklarının sürdürülebilir sigorta ürünlerinin faydaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olması ile yaratılan değer artırılabilir.

Yasal düzenlemelerin yetersiz olması, sürdürülebilir sigortacılığın gelişimini engelleyebilir. Bu nedenle, düzenleyici kuruluşların ve kamunun bu alanda destekleyici olması ve sürdürülebilirlik konusunu gündemlerine almaları gerekmektedir.

Yukarıda bahsettiğimiz çevresel, sosyal ve yönetişimsel risklerin analizi ve yönetimi için daha fazla veri ve araca ihtiyaç var.  Bu engellerin aşılması için, sürdürülebilir sigortacılığı benimseyen tüm paydaşların bir araya gelerek iş birliği yapması gerekmektedir. Sigorta şirketlerinin, müşterilerin, yasal düzenleyicilerin ve diğer ilgili tarafların, sürdürülebilir sigortacılığı teşvik etmek ve desteklemek için birlikte çalışmasını önemli ve gerekli buluyoruz.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonuyla ekonomik kalkınmayı; çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek, şirketimiz kurulduğu günden bu yana, önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda tüm operasyonlarımızda, ürün ve hizmetlerimizde sürdürülebilirliği hedefliyor; toplumsal ölçekte de sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz.

Sigortacılık sektöründe faaliyet göstermenin doğurduğu sorumlulukların farkındayız. Bu kapsamda, öncelikle iklim değişikliğiyle mücadele doğrultusunda sorumlu iş modellerini benimseyen, iklim değişikliği riskleri konusunda bilinçli olan ve bunları yöneten kuruluşların çözüm ortağı olmaya yönelik uygulamalar geliştiriyoruz. Böylelikle düşük karbon ekonomisine geçişe destek vermeyi hedefliyoruz. Kendi operasyonlarımızdan kaynaklanan emisyonumuzu ve tüketimimizi azaltmak için girişimlerde bulunuyoruz.

Bir asırlık şirket olarak kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin de sürdürülebilir ve sosyal etkisi yüksek çalışmalar olmasına dikkat ediyoruz.

Öte yandan dijital çağda sigortacılık, müşteri odaklılık, etik ve uyum gibi alanlarda da faaliyetlerimiz bulunuyor. Ulusal ve uluslararası girişimlere ve eğitim programlarına katılıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızı yıllık sürdürülebilirlik raporlarımızla, tüm paydaşlarımız ve kamuoyuyla da paylaşıyoruz.